Poslednou fundamentálnou screeningovou stratégiou, ktorá dvadsiatimi piatimi percentami riadi akciové portfólio Inštitútu sporenia a investovania je stratégia „Q-EMA“.

Q-EMA je technická stratégia doplnená o fundamentálne pravidlo likvidity trhu. Stratégia má nízku volatilitu výnosov. Spoločnosti sú hodnotené na základe viac dimenzionálneho prístupu, ktorý zahŕňa takmer 20 parametrov spoločnosti. Volatilita je riadená a kontrolovaná pomocou exponenciálneho kĺzavého priemeru. Stratégia na hodnotenie spoločností využíva hodnotiaci systém „ranking system“, ktorý bol vytvorený Inštitútom sporenia a investovania a využíva sa pri stratégií Q-EMA. Riadenie volatility prostredníctvom kĺzavých priemerov je programované v prostredí Portfolio123 tak, ako boli programované fundamentálne pravidlá ostatných stratégií, ktoré sme vysvetľovali v predchádzajúcich číslach.

Rankingový systém je rozsiahly a vysvetlenie jeho fundamentov sa hodí skôr na osobitný článok, ku ktorému sa možno dostaneme v budúcich číslach. V krátkosti a stručnosti systém hodnotí rast spoločností, hodnotu spoločností, technické indikátory (MACD), technické riadenie volatility spoločností a poslednou oblasťou s najmenšou váhou systému je zameranie na malé spoločnosti (Small Caps), ktoré unikajú pozornosti investorom a nie sú ani sledované veľkým počtom analytikov.

Stratégia vyberá fundamentálne silné akcie s potenciálnym rastom ceny akcie v nasledujúcom období. Ak je stratégia fundamentálne silná no nemá potenciál rastu ceny akcie v budúcom období, akcie nebudú navrhnuté na nákup do portfólia investora.

Q-EMA je zaujímavá schopnosťou riadiť negatívnu volatilitu výnosov v akciovom portfóliu investora. Q-EMA je z pohľadu technických pravidiel relatívne jednoduchá trojfaktorová screeningová stratégia. Volatilitu výnosov riadia kĺzavé priemery ceny vybraných akcií.