Zavedením II. piliera dôchodkovou reformou v roku 2004 dostali sporitelia možnosť časť svojich úspor spravovať súkromne. V čase zavádzania II. piliera nedosahovala miera informatizácie spoločnosti dnešnej úrovne. Dnes je však štandardom, že takmer každá domácnosť má prístup na internet. Majú v dnešnej modernej dobe sporitelia možnosť riadiť si úspory z pohodlia domova? Aký dôraz kladú jednotlivé dôchodkové správcovské spoločnosti na užívateľské rozhranie osobných dôchodkových účtov svojich sporiteľov?

Na slovenskom trhu starobného dôchodkového sporenia pôsobí šesť správcovských spoločností – Allianz slovenská dôchodková správcovská spoločnosť d.s.s., Axa d.s.s., VÚB Generalli d.s.s., NN d.s.s., Aegon d.s.s. a Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky. Prvou pozitívnou správou je, že každá z dôchodkových správcovských spoločností klientovi poskytuje minimálne zákonný štandard. Ten je podľa §107 ods. 5 zákona o starobnom dôchodkovom sporení stanovený ako pasívny prístup k osobnému dôchodkovému účtu, ktorý obsahuje aspoň:

  • číselné označenie osobného dôchodkového účtu a dátum jeho zriadenia,
  • meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt sporiteľa,
  • názov dôchodkového fondu, ktorého dôchodkové jednotky sú evidované na účte,
  • počet dôchodkových jednotiek na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa pripísaných z povinných príspevkov
  • počet dôchodkových jednotiek na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa pripísaných z dobrovoľných príspevkov,
  • údaje o všetkých zápisoch na osobnom dôchodkovom účte,
  • aktuálnu hodnotu dôchodkovej jednotky (AHDJ),
  • aktuálnu hodnotu osobného dôchodkového účtu vyjadrenú v eurách ako súčin aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky a počtu dôchodkových jednotiek dôchodkového fondu evidovaných na osobnom dôchodkovom účte.

Užívateľský komfort a možnosť riadiť si svoje úspory online a aktívne samozrejme znamená poskytnutie väčší rozsah údajov a viac užitočných funkcií.

Kritériá a postup hodnotenia užívateľských rozhraní