V apríli 2014 prijala Vláda SR tzv. „Koncepciu rozvoja kapitálového trhu“. V rámci tohto strategického dokumentu sa vzhľadom na demografický vývoj a stav verejných financií považovala za dôležitú podpora súkromného sporenia na dôchodok. Popri súčasnom povinnom dôchodkovom systéme (1. a 2. pilier) existuje dobrovoľný 3. pilier, v ktorom sa kombinujú príspevky súkromných osôb a ich zamestnávateľov (doplnkové dôchodkové fondy). V SR však doteraz neexistovala žiadna právna úprava pre čisto súkromné osobné sporenie na dôchodok.

V rámci naplnenia aspoň časti tohto strategického dokumentu bol verejnosti predstavený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. V máji 2015 Vláda SR prijala finálny návrh a jeho výsledkom sú dve nové daňové úľavy.

Zavedenie oboch úľav pre fyzické osoby sa odôvodňuje potrebou zvýšenia daňovej motivácie obyvateľstva investovať na kapitálovom trhu z dôvodu podpory jeho rozvoja a zvýšenia financovania slovenskej reálnej ekonomiky z dlhodobých úspor obyvateľstva.

Nakoľko navrhovaná novela zákona o dani z príjmov bola schválená v septembri 2015 a vstúpila do účinnosti už 1.1.2016, je cieľom tohto seriálu článkov hlbšie analyzovanie a pochopenie súvislostí, ktoré z nej potenciálne vyplývajú pre nás – obchodníkov,  investorov a sporiteľov na finančných trhoch.

Pravidlá pre oslobodenie dane z príjmov